Virkesmätning

 

Virkesmätning

Vass och stukmärken från Dalarna, 1963, Vassmärken är smala, vassa, och stukmärken trubbiga.

Med virkesmätning avses mätning, bedömning av kvalité samt redovisning av avverkat virke. Före 1892 fanns inga enhetliga regler om hur virkesmätning skulle utföras. Måtten togs tämligen godtyckligt och de mått som användes var ofta olika: svenska, danska eller engelska fot och tum. År 1892 bildades Ångermanelfvens Tumningsförening, som den första virkesmätningsföreningen i Sverige. Föreningen bestod enbart av köpare. År 1934 kom lagen om mått och vikt som säger att metersystemet skall användas. Lagen medgav dock att man inom virkeshandeln fick använda engelska fot och tum fram till 1970. År 1935 stiftades den första virkesmätningslagen som bl a resulterade i att köpare och säljare fick lika representation i virkesmätningsföreningarna. Det dröjde dock till 1949 innan mätningsföreningar täckte hela Sverige. Virkesmätningen, ”tumningen”, gjordes förr vid bilväg eller flottningsavlägg. Virkesmätaren med biträden mätte stockarnas längd och diameter. På sågtimmer bedömdes kvalité, och eventuella längdavdrag och diameternedsättningar gjordes p g a skador och virkesfel. Virket märktes av ägarna med vassmärken (huggmärken inom vissa föreningar) på stockarnas längdsidor. I samband med ”tumning” slogs stukmärken i på stockarnas ändytor. Märkyxor för vass och stukmärken fanns för varje virkesköpare. Ibland fanns även speciella märkyxor med märken för längdavdrag, diameternedsättning, värdeavdrag (procentyxor) samt märke för auktoriserad virkesmätare.

Mätning vid industri

Numera sker all mätning vid industrin eller större virkesterminaler. Det mesta virket travmäts, dvs man mäter yttermåtten på ett lastbilslass. Stickprov tas sedan för att användas som omräkningsfaktor mellan travens mått (inkl luft) och den verkliga volymen (fast mått). Små skogsägares leveranser av sågtimmer mäts dock stock för stock. För att kubera (volymberäkna) och redovisa inmätta virkesmängder hade varje virkesmätningsförening ett stort antal människor anställda för handräkning. 1961 bildades Skogsbrukets Datacentral i Sundsvall för att samordna virkesredovisningen.

 

All text & bild på denna sida är från guideboken om Siljansfors skogsmuseum & järnbruksminne

Tillbaka till kartan